Розкриття інформації google - BIP Promo
Партнерська угода (ОФЕРТА)
Ця Партнерська угода (далі – Угода) є офертою товариства з Обмеженою Відповідальністю «Консалтинг з довірою», ЄДРПОУ: 40643653, Юридична адреса: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, площа Праці, 3, кв. 10., іменованого надалі Вендор, адресована юридичній особі або фізичній особі підприємцю, іменованому надалі Партнер, укласти Партнерську угоду, спрямовану на просування та продаж невиключного права використання програми для ЕОМ/послуг Вендора, шляхом приєднання до умов цієї оферти. Угода вважається укладеною на умовах, зазначених у цій оферті, з моменту вчинення юридичною особою або фізичною особою дій щодо акцепту оферти відповідно до розділу 1 Оферти.

Угода не є договором про спільну діяльність і стосується лише тих напрямів діяльності та зобов'язань, які сторони угоди добровільно погодилися виконувати, не порушуючи при цьому прав та законних інтересів один одного як суб'єктів господарювання, які зберігають свою юридичну, фінансову, виробничу та комерційну самостійність. Партнерська угода опублікована на сайті за адресою: https://www.bip.promo/partner_offer/

Дата, зазначена у преамбулі Партнерської угоди, є датою її публікації та визначає початок дії Угоди. При цьому для кожного Партнера дата укладання Партнерської угоди є датою її акцепту.

Терміни та визначення

Вендор - організація, що є розробником програми для ЕОМ і надає право користування програмою для ЕОМ іншим особам на умовах невиключної ліцензії. Сайт Вендора – сукупність розміщених у мережі Інтернет веб-сторінок Вендора, доступних за домінною адресою https://www.bip.promo/.
Bip.promo — програмне забезпечення (далі – «Програма») для ЕОМ інформаційного сервісу «Bip.promo», яке розташоване за адресою в мережі Інтернет: https://www.bip.promo/ (далі – «Сайт Компанії») та призначене для самостійного управління Користувачем на основі обраного тарифу. Виключні права на програму належать Вендору та охороняється як об'єкт інтелектуальної власності.
Партнер – особа, яка вчинила дії щодо Акцепту цієї Оферти та уклали Угоду з Вендором з метою отримання комерційного прибутку від просування та/або продажу Клієнтам права використання програми для ЕОМ Bip.promo/послуг Вендора.
Клієнт, прикріплений Клієнт - особа, що здійснила оплату та була зареєстрована Партнером у встановленому порядку з метою укладання субліцензійного договору Ліцензійний договір – договір про надання права використання Програми та надання послуг, що укладається між Вендором та Партнером за формою Вендора або в порядку та на умовах, передбачених офертою, розміщеною на сайті Вендора за адресою https://www.bip.promo/contract_offer/.
Субліцензійний договір – це договір, укладений Партнером з Клієнтом, що містить порядок та умови використання Програми передбачених офертою, розміщеною на сайті Вендора за адресою https://www.bip.promo/contract_offer/.
Партнерська знижка – знижка, яка надається Партнеру, у розмірі та в порядку, передбаченому Партнерською програмою Вендора.
Партнерська програма – умови надання партнерських знижок за організацію угод. Угода – дії, спрямовані на передачу Програми Клієнту від Вендора через Партнера. Партнерський сервіс – функціонал сайту Вендора, доступний Партнеру на сайті Вендора та використовуваний Партнером у порядку, передбаченому цією Офертою, з метою взаємодії з Вендором.
Акцепт - повне та беззастережне прийняття Партнером Оферти, виражене у напрямку Партнером на адресу Вендора підтвердження згоди на укладення Угоди на умовах цієї Оферти у порядку, встановленому розділом 1 цієї Оферти.

1. Предмет Угоди, умови акцепту

1.1. У рамках Угоди Партнер зобов'язується від свого імені вчиняти дії, спрямовані на пошук та залучення Клієнтів для подальшого укладання між ним та Клієнтом субліцензійних договорів щодо передачі Програм, наданих Вендором Партнеру за Ліцензійним договором, а також (за окремими договором) здійснювати технічну підтримку Програми в обсязі прав, передбачених Партнерською програмою для відповідного статусу Партнера.
1.2. У рамках Угоди Вендор зобов'язується надавати Партнеру знижки відповідно до Партнерської програми для відповідного статусу Партнера.
1.3. Партнерська угода спрямована на просування та продаж невиключного права використання Програми/послуг Вендора з боку Партнера.
1.4. Партнер після закріплення угоди та оплати рахунку, що виставляється Вендором, приєднується до оферти Ліцензійного договору Вендора, розміщеної на його сайті і стає Ліцензіатом з усіма правами та обов'язками, зазначеними в Ліцензійному договорі, якщо раніше Ліцензійний договір не був укладений.
1.5. Акцептом цієї Оферти є дії особи, зазначені у п.2 цієї Угоди.
1.6. Вендор має право в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї оферти за допомогою опублікування нової редакції оферти за адресою https://www.bip.promo/partner_offer/, за обов'язкового повідомлення Партнера електронною поштою в строк не пізніше 10 (десять) календарних днів до моменту набрання чинності відповідних змін.

2. Умови набуття статусу Партнера

2.1. Партнер для отримання статусу надсилає заявку та скан-копії статуту організації інші реєстраційні документі в останній редакції, скан-копії документа, що підтверджує повноваження представника Партнера укласти Угоду від імені Партнера на електронну пошту Вендора.
2.2. Після перевірки заявки та документів Вендор приймає рішення про статус Партнера. Інформація про надання статусу Партнера може бути передана Вендором шляхом надсилання Партнерської програми на електронну пошту Партнера, вказану в заявці або через Партнерський сервіс Вендора.
2.3. Надання статусу Партнера означає згоду Вендора на співпрацю з Партнером відповідно до умов, передбачених його Партнерською програмою.
2.4. Партнер, який уклав Угоду з Вендором, має право пройти Сертифікацію з метою отримання Статусу сертифікованого Партнера.
2.5 Система оцінювання компетенції Партнера в рамках процедури Сертифікації розробляється Вендором самостійно. Вендор приймає рішення про надання Партнеру Статусу сертифікованого Партнера на свій розсуд, виходячи з наявності у Партнера достатніх ресурсів, досвіду та професійних навичок, необхідних для надання технічної підтримки Програми. У разі недостатнього досвіду Вендор пропонує навчання Партнеру, за результатом проходження якого йому видається сертифікат і надається статус Сертифікованого Партнера.

3. Права та обов'язки Вендора

3.1. Вендор зобов'язаний:
3.1.1. За фактом реєстрації Партнером угоди останній передає Вендору інформацію щодо клієнта ліцензійного договору.
3.1.2. Надавати Партнеру знижки, передбачені Партнерською програмою Вендора. 3.1.3. Надавати Партнеру матеріали та інформацію, необхідну Партнеру для виконання зобов'язань за Угодою.
3.1.4. За наявності технічної можливості надати Партнеру Програму з метою демонстрації його функціонала Клієнту.
3.1.5. Забезпечувати співробітників/спеціалістів Партнера інформацією, необхідною для проходження співробітниками/фахівцями Партнера навчання по роботі з Програмою.
3.1.6. Проводити сертифікацію Партнера та переоцінку статусу Партнера.
3.1.7. Вчасно інформувати Партнера про майбутні зміни у функціональності Програми, Ліцензійній політиці, Партнерській програмі.
3.2. Вендор має право:
3.2.1. В односторонньому порядку ухвалити рішення про присвоєння або відмову у присвоєнні статусу Партнера.
3.2.2. Відмовити Партнеру у прикріпленні Клієнта до Партнера у випадку, якщо Клієнт у момент його реєстрації у Партнерському сервісі вже прикріплений до іншого Партнера або Клієнт вже є клієнтом Вендора.
3.2.3. Розміщувати інформацію про Партнера та факт укладення Партнерської угоди на своєму сайті.
3.2.4. Проводити опитування прикріплених Клієнтів щодо задоволеності сервісом Партнера з супроводу Програми.
3.2.5. Запитувати у Партнера відсутню інформацію про Клієнта для здійснення угоди.
3.2.6. Вендор має право в односторонньому порядку змінити статус Партнера або призупинити партнерство у таких випадках: Партнер не виконав умови, встановлені для відповідного статусу Партнера, або порушив умови Партнерської програми; співробітники/спеціалісти Партнера не пройшли процедуру Сертифікації, якщо це передбачено для відповідного статусу Партнера; у разі порушення Партнером умов Угоди, Партнерської програми та / або Ліцензійного договору.
3.2.7. Про зміну статусу Партнера Вендор повідомляє Партнера за допомогою електронної пошти. Статус Партнера вважається зміненим / партнерство вважається припиненим з моменту направлення Вендором відповідного повідомлення. У цьому випадку Партнер не має права здійснювати дії щодо просування, впровадження та супроводу Програми. Партнеру надається обмежений доступ до Партнерського сервісу. 3.2.8. Рішення про відновлення партнерства приймається Вендором в односторонньому порядку, у тому числі за результатами проходження співробітниками / фахівцями Партнера процедури сертифікації.

4. Права та обов'язки Партнера

4.1. Партнер, який набув статусу Партнера, зобов'язаний:
4.1.1. Інформувати Клієнтів про функціональні можливості Програми, здійснювати допомогу в встановленні та впровадженні Програми в систему Клієнта, проводити іншу роботу з Клієнтом згідно з Партнерською програмою Вендора.
4.1.2. Дотримуватись умов Партнерської програми та Ліцензійної політики Вендора.
4.1.3. У разі необхідності проходити навчання для відповідного статусу Партнера.
4.1.4. Реєструвати Клієнтів та відображати інформацію щодо комунікацій з ними у Партнерському сервісі або електронному листуванні з Вендором.
4.1.5. Здійснювати супровід Програми відповідно до вимог Угоди для відповідного статусу Партнера відповідно до Регламенту технічної підтримки Вендора.
4.1.6. При необхідності розмістити на інформаційних ресурсах в мережі інтернет (сайт Партнера) інформацію про Програму, а також за наявності статусу сертифікованого Партнера, розмістити інформацію про дії Партнера з технічної підтримки Програми, що здійснюються в рамках Угоди.
4.1.7. Здійснювати супровід маркетингових заходів Вендора на запит Вендора, який надсилається Партнеру на електронну пошту.
4.1.8. Не використовувати дані Вендором тестові версії Програми для інших цілей, крім демонстрації функціонала Програми Клієнтам та внутрішнього навчання співробітників Партнера.
4.1.9. Призначити відповідальних співробітників / фахівців у виконанні Угоди з боку Партнера.
4.2. Партнер має право:
4.2.1. Розміщувати інформацію про Вендора та факт укладання Угоди / Ліцензійного договору з Вендором на своїх інформаційних ресурсах.
4.2.2. Укладати з Клієнтами субліцензійні договори (договори про постачання, продаж) за цінами згідно з умовами Партнерської програми.
4.2.3. Вимагати надання Вендором інформаційних та маркетингових матеріалів Програми.
4.2.4. Надсилати Вендору запити на зміну статусу Партнера.

5. Умови Партнерської знижки

5.1. Для розрахунку первинної Партнерської знижки приймаються закріплені угоди Партнера. Для зміни розміру партнерської знижки надалі приймаються оплачені угоди.
5.2. Партнерська знижка розраховується на підставі даних Партнера та інформаційних систем Вендора. Партнер визнає та погоджується з тим, що зазначені дані є безумовно достовірними та мають пріоритет перед іншими доказами у разі вирішення Сторонами спорів, пов'язаних із розрахунком Партнерської знижки.
5.3. Партнерська знижка розраховується відповідно до Партнерської програми при виконанні всіх зазначених у ній умов, якщо Сторони не погодили інше. Партнерська знижка може бути змінена в індивідуальному порядку за рішенням Вендора.
5.4. На підставі підтверджених Сторонами відомостей щодо виконання умов Партнерської програми Вендор протягом 3 (трьох) робочих днів після реєстрації угоди виставляє Партнеру рахунок на оплату Програми.
5.5. Партнер оплачує рахунок Вендора відповідно до умов укладеного між Сторонами Ліцензійного договору. У разі відсутності такого, оплата Партнером рахунку Вендора у 100% розмірі є його акцептом щодо приєднання до оферти Ліцензійного договору, розміщеної на сайті Вендора.
5.6. Зобов'язання щодо передачі Програми виконуються згідно з умовами Ліцензійного договору. акти приймання-передачі формуються та передаються згідно даної угоди

6. Конфіденційність інформації та використання персональних даних

6.1. Конфіденційність інформації та використання персональних даних здійснюється відповідно умов договору публичной оферти за посиланням https://www.bip.promo/contract_offer/

7. Запевнення про обставини

7.1. Вендор і Партнер – як суб'єкти господарювання заявляють і підтверджують один одному, що на момент укладання Ліцензійного договору:
є належним чином зареєстрованими юридичними особами /фізичними особами підприємцями, які перебувають на податковому обліку та правомірно здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства країни, на території якої вони зареєстровані;
фактично перебувають за адресою своєї реєстрації;
мають повноваження, грошові, матеріальні та трудові ресурси, а також інші умови, необхідні для укладення Угоди та Ліцензійного договору та виконання зобов'язань за ними;
всі повноваження, необхідні для укладення Угоди та / або здійснення у зв'язку з нею дій, отримані належним чином, у тому числі отримані всі необхідні згоди, дозволи, схвалення відповідно до чинного законодавства країни, на території якої вони зареєстровані, у тому числі поінформовані фізичні особи про можливе опрацювання персональних даних при виконанні цієї Угоди;
у осіб, які подають заявки на отримання статусу Партнера або закріплення угоди, є на це відповідні повноваження.
Сторони підтверджують, що:
Угода укладається ними добровільно, Сторони не введені в оману щодо її правової природи правочину та / або правових наслідків, які виникають або можуть виникнути у зв'язку із укладенням Угоди;
Угода не порушує жодних прав на об'єкти інтелектуальної власності або інші майнові права будь-якої третьої особи;
Угода не є правочином, у вчиненні якого є зацікавленість;
виконання Угоди не тягне за собою порушення чи невиконання положень будь-яких інших договорів, угод, судових та інших заборон чи ухвал.
Сторона, яка покладалася на недостовірні запевнення іншої Сторони, має право достроково розірвати Угоду, незалежно від наявності або відсутності у неї збитків, у порядку, передбаченому Угодою, а також вимагати відшкодування збитків, завданих недостовірністю таких запевнень.

8. Строк дії та умови розірвання, зміни Угоди

8.1. Угода набуває чинності з моменту акцепту оферти Партнером та закріплення за ним статусу Партнера відповідно до розділу 2 Угоди та діє протягом 1 (одного) року. Після закінчення зазначеного строку Угода автоматично продовжується на наступний рік, якщо жодна із Сторін письмово не заявить про зворотне не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії Угоди. Кількість пролонгацій не обмежена.
8.2. Будь-яка із Сторін має право в односторонньому порядку в будь-який час відмовитися від виконання Угоди повністю або в частині, надіславши офіційний лист (з підписом та печаткою) на адресу іншої Сторони не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передбачуваної дати односторонньої відмови.
8.3. У разі припинення дії Угоди Сторони зобов'язуються здійснити всі фінансові взаєморозрахунки, передбачені Угодою, а Вендор виконати всі свої зобов'язання щодо угод Партнера, заявки щодо яких подано Вендору до отримання повідомлення про подальше розірвання.
8.4. У разі припинення Угоди Партнер не має права здійснювати передбачені Угодою дії, спрямовані на просування, впровадження, продаж та супровід Програми за виключенням Програм що вже сплачених на умовах цього договору.

9. Додаткові умови

9.1. Вендор має право використовувати факсиміле підпису (кліше з підпису) уповноваженої особи Вендора для підписання документів, необхідних для виконання Угоди, як аналог власноручного підпису, рівнозначного власноручного підпису. При цьому зазначені документи мають таку ж юридичну силу, яку мали документи, підписані уповноваженою особою Вендора власноруч на підставі пункту 3 статті 270 Цивільного кодексу України. Крім того, Сторони можуть використовувати для зазначених цілей кваліфіковані електронні підписи Сторін (або їх уповноважених фізичних осіб), умови визнання яких встановлені Законом України про електронний цифровий підпис від 22 травня 2003 року № 852-IV.
9.2. Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про зміну своїх реквізитів, а також про будь-які рішення щодо їх ліквідації, реорганізації як юридичної особи тощо. протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати настання відповідної події У разі невиконання зазначеного зобов'язання однієї із Сторін, інша Сторона не нестиме відповідальності за викликані таким невиконанням наслідки.
9.3. Приймаючи умови Угоди, Партнер надає згоду на отримання додаткової інформації та інформаційних розсилок за вказаною при реєстрації, а також надану Вендору під час виконання Угоди, адресою електронної пошти та телефону.
9.4. Приймаючи умови Угоди, Партнер підтверджує наявність у нього законних підстав для опрацювання належної йому інформації, у тому числі персональних даних Клієнта, а також підтверджує, що ознайомився та погоджується з умовами Партнерської програми та Ліцензійної політики Вендора.
9.5. Сторони мають право використовувати назви одна одної, торгові марки, логотипи та інші ідентифікуючі знаки Сторін, а також інформацію про факт укладання Угоди, в тому числі шляхом публікації на сайтах Сторін, публікації та цитування в пресі, використання в маркетингових матеріалах, а також у корпоративних виданнях: буклетах про компанію, приклад. посилання один на одного в інтерв'ю та презентаціях.
9.6. Угода складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.