Договір оферта - BIP Promo
Договір оферта

ПРЕАМБУЛА

Даний Договір Оферта є Договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України та на відносини Сторін за ним поширюється законодавство України.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Компанія – Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Консалтинг з довірою», ЄДРПОУ: 40643653, Юридична адреса: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, площа Праці, 3, кв. 10.
1.2. Користувач – особа, яка пройшла процедуру реєстрації та оплатила доступ до облікового запису у зазначеному програмному комплексі, яка підписала (акцептувала) Оферту Компанії про надання доступу до програмного комплексу «Bip.promo», отримала право на тимчасовий доступ згідно з тарифом.
1.3. Клієнт - особа, яка виявила бажання стати Користувачем Програмного комплексу «Bip.promo» запитом на тестовий доступ шляхом заповнення відповідного формуляру на Сайті компанії.
1.4. Bip.promo — програмне забезпечення (далі – «Програма») для ЕОМ інформаційного сервісу «Bip.promo», яке розташоване за адресою в мережі Інтернет: https://www.bip.promo/ (далі – «Сайт Компанії») та призначене для самостійного управління Користувачем на основі обраного тарифу. Виключні права на програму належать Компанії.
1.5. Тариф – сума оплати за зазначений час доступу, встановлена ​​в розділі Тарифи на Сайті Компанії, яка дає Користувачеві право, на оплачений термін, користуватися Програмою, що перебуває на Сайті Компанії при дотриманні умов цього Договору та правилами користування Програми, перелік яких розміщений у мережі Інтернет на Сайті Компанії та є невід'ємною частиною цього Договору.
1.6. Тестовий доступ – регульована пунктом 2.5. цього Договору тимчасова можливість, що надається, за рішенням Компанії майбутньому Користувачеві, з метою перевірити дієздатність та потребу (необхідність йому) Програми.
1.7. Обліковий запис – дані зареєстровані Користувачем у Програмі (пара логін/пароль або спеціальний api-ключ), які у встановленій формі зберігаються у Програмі, що дозволяють ідентифікувати та авторизувати Користувача.
1.8. Оновлення програмного забезпечення - програмне забезпечення, яке замінює або доповнює чинну програму.
1.9. Всі інші терміни, що використовуються в даній Оферті (далі за текстом Договір), трактуються у значеннях та визначеннях відповідно до практики відносин у сфері інформаційних технологій.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору, Підписант (далі за текстом Користувач) свідчить про намір отримати платну послугу з тимчасового доступу Користувача до програмного комплексу з метою його використання, а Товариство з Обмеженою Відповідальністю “Консалтинг з довірою” (далі за текстом Компанія) за оплату надає такий доступ відповідно до тарифу встановленого цим Договором.
2.2. Сторони Договору керуються умовами цього Договору та законодавством України, правилами ділового обороту у сфері інформаційних технологій. Значення термінів цього Договору визначено розділом 1 цього Договору.
2.3. Всі умови Договору, зазначені далі, стосуються як Програми загалом, так і всіх її частин окремо. Право на доступ до Програми надається Користувачеві незалежно від територіальної прив'язки через всесвітню мережу Інтернет.
2.4. Користувач, протягом строку дії сплаченого тарифу, отримує право на цілодобовий доступ до Програми та її функціоналу розміщеної на сервері Компанії, без передачі такого права третім особам, якщо на те немає письмового погодження Компанії.
2.5. Компанія має право надати Клієнту безкоштовний тестовий доступ у рекламних цілях на власний розсуд зі зміною Програмного комплексу або обмеженим терміном доступу, а також у комбінованому варіанті, який зможе ознайомити Клієнта з можливостями Програми.
2.5.1. Клієнт, який отримав Тестовий доступ, несе повну відповідальність відповідно до законодавства України за свої дії при тестуванні Програми, а також при отриманні Тестового доступу зобов'язується використовувати його виключно з метою, що відповідає законодавству України.
2.5.1.1. Клієнт, що отримав Тестовий доступ, надає свої персональні дані і дає дозвіл на роботу з ними. Робота з персональними даними включає будь-яку дію або сукупність дій, у тому числі, але, не обмежуючись позначеними, такими як: збір, реєстрація, накопичення, обробка, використання, адаптування, передача (третім особам для обміну інформацією), зберігання, оновлення, зміна, знищення, поновлення та здійснення будь-яких інших дій, а також систематизацію, тобто включення наданих, а також отриманих іншим шляхом персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», до бази даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Для цілей цього Договору, під персональними даними маються на увазі не тільки персональні дані, що дають можливість ідентифікації (паспортні дані), а й інші спеціалізовані (специфікаційні) дані необхідні для створення профілю Клієнта Програми, що зберігається в базі даних. Робота з персональними даними здійснюється з метою забезпечення реалізації правових відносин, відносин у сфері обліку та відносин у сфері безпеки; відносин у сфері реклами та маркетингу; відносин у сфері статистики; забезпечення реалізації інших відносин, у яких Клієнт має інтерес, та які потребують обробки персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.
2.5.1.2. Клієнт, який отримав Тестовий доступ, визнає, що програма є результатом інтелектуальної діяльності Компанії та захищається законодавством України про інтелектуальну власність та відповідні міжнародні договори. Виключне право на Програму, що супроводжує її матеріали та будь-які її копії належить Компанії, будь-які несанкціоновані дії щодо зміни програми неузгодженого її копіювання, несанкціоноване передавання її третім особам тощо. і т.п. є порушенням прав Компанії та тягне за собою притягнення до відповідальності згідно з умовами цього Договору.
2.5.1.3. Клієнт, який отримав Тестовий доступ, зобов'язується надати при реєстрації в системі актуальну адресу електронної пошти.
2.5.1.4. Клієнт, який отримав Тестовий доступ, зобов'язується не допускати порушень виняткових прав Компанії на Програму, зокрема, не вчиняти та не допускати вчинення третіми особами наступних дій без спеціального письмового дозволу Компанії:
● Дії, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських прав, що застосовуються Компанією, включаючи застосування програмних та технічних засобів «мультиплексування», засобів, що змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту Програми, а також використовувати Програму із усуненими чи зміненими засобами захисту;
● Відновлювати вихідний код, декомпілювати програмну або частину Програми;
● використовувати Програму способами, які не обумовлені в Договорі, у тому числі створювати зайве невиправдане навантаження на сервери, на яких відтворені серверні компоненти Програми.
2.5.1.5. Клієнт, який отримав Тестовий доступ, не має права вчиняти дії, які можуть спричинити:
● порушення функціонування обладнання та мережі Компанії;
● порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших Користувачів у використанні Програми;
● несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних та мережевих ресурсів Компанії;
● заподіяння чи загрозу заподіяння шкоди третім особам, у тому числі шляхом розміщення інформації та посилань на ресурси мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України.
2.5.1.6. Клієнт, що отримав Тестовий доступ, самостійно забезпечує наявність обладнання, що відповідає технічним вимогам для використання Програми та доступу до мережі Інтернет.
2.5.1.7. Клієнт, що отримав Тестовий доступ, гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.
2.5.1.8. Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом, який отримав Тестовий доступ за будь-яку шкоду, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації чи заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Програми, у тому числі у разі попереднього повідомлення з боку Клієнта про можливість такої шкоди, або за будь-якого позову третьої сторони.
2.5.1.9. Клієнт, який отримав Тестовий доступ, підтверджує наявність у нього законних підстав для використання за допомогою Програми належної йому інформації та матеріалів, включаючи, але не обмежуючись, текстові та графічні матеріали.
2.5.1.10. Клієнт зобов'язується не використовувати Програму в інформаційних системах, що працюють у небезпечних середовищах або обслуговують системи життєзабезпечення, в яких збій у роботі Програми може створити загрозу життю людей або спричинити великі матеріальні збитки чи інші серйозні наслідки. Відповідальність за такі наслідки компанія не несе.
2.5.1.11. Клієнт, що отримав Тестовий доступ, одноосібно несе відповідальність за порушення авторських та суміжних прав, несанкціоноване використання товарних знаків та інших засобів індивідуалізації у разі їх самостійного розміщення при використанні Програми, а також ця відповідальність поширюється на розміщення інформації, що посягає на моральність (порнографія тощо). закликів до насильницьких дій (війна, військові перевороти, страйки тощо) а також расової та іншої нетерпимості та спроб поширення зброї, несанкціонованого поширення речовин обмеженого цивільного обороту.

3. ПОРЯДОК АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Акцепт (підписання) цього Договору здійснюється Користувачем після погодження цього Договору шляхом проведення оплати відповідного тарифу, у формі встановленої Компанією.
3.2. Після акцептування (підписання) цього Договору Сторони виконують його умови без застережень та без будь-яких змін, не узгоджених Компанією. Під змінами в цьому пункті маються на увазі будь-які дії, які не узгоджені Компанією.
3.3. При реєстрації Користувач використовує як логін адресу своєї електронної пошти, на яку буде надаватися конфіденційна інформація про пароль для доступу до його облікового запису та інша інформація для надання послуги Користувачеві, а також інформація про обов'язки Користувача перед Компанією. Користувач отримує доступ до свого особистого кабінету лише за допомогою електронної пошти, вказаної під час реєстрації.
3.4. Оплатою тарифу Користувач підтверджує, що ознайомлений та повністю згоден з умовами Договору та додатками до нього, які є невід'ємною частиною цього Договору та є обов'язковими для Сторін.
3.5. Умови цього Договору можуть бути змінені Компанією і така зміна відбувається в односторонньому порядку шляхом опублікування на Сайті Компанії нової редакції або змін. Зміни набирають чинності з моменту, зазначеного в Договорі. Користувач зобов'язується регулярно самостійно знайомитися з новими редакціями та дотримуватися їх правил.
3.6. Користувач, за наявності мотивованої відмови від умов нової редакції, зобов'язаний повідомити Компанію протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту набуття новою редакцією Договору чинності, інакше нова редакція Договору вважається акцептованою Користувачем.
3.7. Компанія отримавши мотивовану відмову протягом доби зобов'язана надати відповідь Користувачеві. У разі неприйняття мотивування Користувача, останній зобов'язаний виконувати умови Договору в новій редакції або відмовитися від Договору при цьому, здійснена оплата Користувачеві не повертається ні в повному розмірі, ні частково. У разі прийняття мотивування Користувача оплата провадиться з моменту внесення мотивованих змін.
3.8. Користувач, що акцептував Договір, зобов'язаний неухильно виконувати рекомендації Компанії спрямовані на покращення роботи Програми недопущення неполадок та збереження стабільності роботи.

4. ВИКЛЮЧНІ ПРАВА НА ПРОГРАМУ

4.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності Компанії та захищається законодавством України про інтелектуальну власність та відповідними міжнародними договорами. Виключне право на Програму, що супроводжує її матеріали та будь-які її копії належить Компанії, будь-які несанкціоновані дії щодо зміни програми неузгодженого її копіювання, несанкціоноване передавання її третім особам тощо. і т.п. є порушенням прав Компанії та тягне за собою притягнення до відповідальності згідно з умовами цього Договору.
4.2. Право використання Програмою надається Користувачеві виключно на умовах та в обсязі, сплаченому Тарифом, встановленим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Компанія має право:
5.1.1. Вносити зміни до Програми без погодження з Користувачем.
5.1.2. Зупиняти доступ Користувача до Програми або позбавляти його загалом у разі порушення останнім умов Договору та правил користування.
5.1.3. Проводити профілактичні роботи на сервері, про що повідомляти Користувача, розміщуючи відповідну інформацію на Сайті Компанії. У випадках, що не терплять зволікань, Компанія має право проводити роботи без попереднього розміщення повідомлення на вказаному сайті. Такі роботи по можливості проводяться у вихідні та святкові дні.
5.1.4. Оновити програму на сервері.
5.1.5. Надати, на власний розсуд, Тестовий доступ до Програми для ознайомлення.
5.1.6. Для забезпечення безперебійності використання серверного компонента Програми всіма зареєстрованими Користувачами, у т.ч. для запобігання недобросовісним діям Користувача, згаданих у п. 5.4.7. а також розділах 7,8,9,11,12 Компанія має право вводити технічні обмеження на тимчасовій або постійній основі (в т.ч. встановлення ліміту на обробку запитів в одиницю часу або інші ліміти). Введення обмежень не залежить від того, який доступ має Користувач.
5.1.7. Використовувати інформацію про результати/процес/факт використання Програми Користувачем для реклами Компанії, в промо-акціях, демо-матеріалах і т.д., з ознайомчою та/або іншою метою (в т.ч. використовувати в зазначених цілях товарні знаки та знаки обслуговування Користувача). Користувач, будучи володарем зазначених прав, дозволяє Компанії таке використання.
5.2. Компанія зобов'язана:
5.2.1. Надати після оплати відповідного тарифу Користувачеві доступ до Програми.
5.2.2. Забезпечувати цілодобову доступність сервера, на якому розташована Програма, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
5.2.3. Утримуватись від будь-яких дій, здатних утруднити здійснення Користувачем наданого йому права використання Програми у встановлених Договором межах та повідомляти Користувачеві про дію третіх осіб, які ускладнюють здійснення права Користувача на використання Програми.
5.3. Користувач має право:
5.3.1. Отримувати згідно з оплаченим тарифом, цілодобово, доступ до Програми, за винятком часу проведення профілактичних робіт.
5.3.2. Отримувати інформацію про Програму, консультацію по роботі з Програмою, мотивувати свою незгоду зі змінами Договору та здійснювати інші дії відповідно до законодавства України.
5.4. Користувач зобов'язується:
5.4.1. Сплатити у повному обсязі тарифний план, у тому числі у разі продовження Договору, а також інші платежі, пов'язані з використанням Програми.
5.4.2. Дотримуватись вимог користування Програмою, встановлених Компанією у цьому Договорі.
5.4.3. Не передавати третім особам паролі та логіни, які використовуються для доступу до Програми, забезпечити конфіденційність їх зберігання.
5.4.4. Не використовувати Програму за межами прав, ліцензійної угоди позначених Договором у розділі 7 а саме, але не обмежуючись:
не продавати, не тиражувати, не копіювати Програму повністю або частково, не відчужувати іншим чином, у тому числі безоплатно, без отримання на перераховані вище дії попередньої письмової згоди Компанії, а також не використовувати Програму з метою, що суперечить законодавству України, включаючи, але не обмежуючись, порушенням законодавства про інтелектуальні права, законодавства про інформацію та інше законодавство.
5.4.4.1. Користувач цим визнає, що Програма використовуватиметься виключно з метою, що відповідає законодавству України.
5.4.5. Не використовувати Програму в інформаційних системах, що працюють у небезпечних середовищах або обслуговують системи життєзабезпечення, в яких збій у роботі Програми може створити загрозу життю людей або спричинити великі матеріальні збитки чи інші серйозні наслідки. Відповідальність за такі наслідки компанія не несе.
5.4.6. Надати при реєстрації в системі Програми актуальну адресу електронної пошти.
5.4.7. Не допускати порушень виняткових прав Компанії на Програму, зокрема, не вчиняти та не допускати вчинення третіми особами таких дій без спеціального письмового дозволу Компанії.
5.4.7.1. Дії, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських прав, що застосовуються Компанією, включаючи застосування програмних та технічних засобів «мультиплексування», засобів, що змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту Програми, а також використовувати Програму із усуненими або зміненими засобами захисту;
5.4.7.2. Відновлювати вихідний код, декомпілювати та/або дизасемблювати програмну частину Програми;
5.4.7.3. Використовувати Програму способами, які не обумовлені в Договорі, у тому числі створювати зайве невиправдане навантаження на сервери, на яких відтворені серверні компоненти Програми.

6. ВИНАГОРОДА

6.1. Оплата доступу до Програми здійснюється Користувачем відповідно до вартості та умов відповідного тарифу.
6.2. Користувач оплачує доступ до Програми шляхом безготівкового розрахунку (списання) з банківської картки або шляхом перерахування певних, відповідно до тарифу коштів на рахунок Компанії. Оплата за обраним тарифом вважається здійсненою лише після зарахування коштів на рахунок зазначений у цьому Договорі.
6.2.1. Списання з банківської картки здійснюватиметься (автоматично) технічним способом шляхом прив'язування банківської картки Користувача до платіжної системи зазначеною Компанією.
6.2.2. Відсутність повідомлення про прийняття автоматичної системи оплати згідно з п.6.2 цього Договору є твердженням про зобов'язання Користувача здійснювати оплату іншими фінансовими механізмами. Для автоматичного списання коштів, згідно з обраним тарифом, Користувач дає дозвіл на приєднання своєї банківської картки до платіжної системи.
6.2.3. Продовження доступу за обраним тарифом може бути здійснено його оплатою шляхом автоматичного списання коштів з Користувача. За бажанням Користувача надалі змінити обрану систему оплати, в тому числі й автоматичне списання Користувачеві, необхідно узгодити таку зміну з Компанією.
6.2.4. Узгодження відбувається так:
● Не менше ніж за 7 робочих днів до моменту оплати Користувач повідомляє Компанію про бажання змінити систему оплати.
● Компанія не має права не вмотивовано відмовити Користувачеві.
● У разі неотримання Користувачем мотивованої відмови на момент оплати вважається узгодженим зміна системи оплати.
6.2.5. Автоматичне списання проводиться відповідно до тарифу, у строки та у розмірах зазначених у тарифах. Будь-які зауваження, претензії тощо, з автоматичного списання коштів, для розгляду Компанією повинні бути надіслані їй офіційно відповідно до чинного законодавства не пізніше 3 календарних днів із моменту їх появи.
6.3. Перерахування коштів відповідно до обраного тарифу.
6.3.1. Перерахування коштів відповідно до обраного тарифу здійснюється Користувачем самостійно (у разі відмови від автоматичного списання) не пізніше ніж за 7 робочих днів до дати надання доступу до Програми.
6.3.2. Продовження оплати за обраним тарифом може бути здійснено шляхом перерахування коштів Користувача на розрахунковий рахунок Компанії.
6.4. Користувач погоджується та визнає, що перед вибором платного тарифу та його оплатою він повністю вивчив функціональні та інші можливості Програми, ознайомився з демонстраційними матеріалами про роботу Програми, розміщеними на сайті Компанії та що виплачена винагорода Користувачеві не повертається.
6.5. В останній день закінчення сплаченого тарифу Компанія формує Акт про надані послуги відповідно до обсягу фактично наданих послуг доступу.
6.6. Послуги вважаються наданими належним чином та прийнятими Користувачем в обсязі зазначеному в Акті, якщо протягом 3 робочих днів з моменту отримання відповідного Акту Користувачем, Компанія не отримала від Користувача мотивованих письмових заперечень.
6.7. Після закінчення терміну, зазначеного у п.6.6. цього Договору, претензії Користувача пов'язані з обсягом наданих прав та роботою Програми (у тому числі щодо вартості та якості) не приймаються.
6.8. У разі неповернення завіреного підписом або печаткою Користувача Акту протягом 10 календарних днів такий Акт вважається узгодженим та підписаним без зауважень.
6.9. При наданні додаткових послуг Користувачеві винагорода Компанії регулюється окремими договорами.

7. АВТОРСЬКІ ПРАВА І ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ПРОГРАМИ

7.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності та об'єктом авторських прав, які регулюються та захищені законодавством України про інтелектуальну власність та нормами міжнародного права.
7.1.1. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (зокрема їх частини) є комерційною таємницею Компанії. Будь-яке їх використання або використання Програми з порушенням умов цього Договору розглядається як порушення прав Компанії та є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цим Договором прав.
7.1.2. Компанія гарантує, що має весь необхідний обсяг прав на Програму для надання їх Користувачеві.
7.1.3. Відповідальність за порушення авторських прав настає відповідно до чинного законодавства України.
7.1.4. Цим Договором не надаються Користувачеві права на використання Товарних Знаків та Знаків Обслуговування Компанії та/або його партнерів без письмового погодження з власником таких прав.
7.1.5. Користувач не може за жодних умов видаляти або робити малопомітною інформацію та відомості про авторські права, права на товарні знаки або патенти, зазначені у Програмі.
7.2. Умови використання Програми та їх обмеження.
7.2.1. Користувачеві надається право доступу до Програми відповідно до сплаченого тарифу в рамках цього Договору.
7.3. Поступка (передача) прав.
7.3.1. Користувач має право здійснювати доступ до Програми згідно із законодавством України. Поступка (передача) прав та обов'язків здійснюється лише за умови повної та беззастережної згоди нового Користувача з усіма положеннями та умовами цього Договору та письмового погодження Компанії.
7.3.2. Користувач зобов'язаний надати Компанії повні дані про нового Користувача для перереєстрації доступу до Програми відповідно до цього Договору за 3 робочі дні до моменту поступки передачі прав доступу.
7.3.3. Поступка (передача) прав за цим Договором не може бути здійснена побічно або через будь-яку третю особу.
7.4. Типи тарифів.
7.4.1. Користувач має право самостійно вибирати відповідний тип Тарифу, перелік яких розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://www.bip.promo/
7.4.2. Користувач має право змінити тип тарифу протягом усього терміну його дії, при цьому термін дії придбаного тарифу буде збільшено на строк сплаченого, але невитраченого тарифу з урахуванням вартості нового тарифу.
7.4.3. Початком доступу відповідно до обраного тарифу є день сплати відповідного тарифу.
7.4.4. У разі закінчення терміну дії відповідного тарифу та не оплати тарифу на наступний термін подальше використання доступу до Програми Користувачеві припиняється.
7.4.5. Компанія має право змінювати в односторонньому порядку тарифи шляхом розміщення нових тарифів у мережі Інтернет за адресою https://www.bip.promo/ не пізніше 14 (чотирнадцяти) днів до дати введення в дію таких змін. Зміна тарифів не вимагає пояснень Компані або попереднього повідомлення, за винятком виконання цього Договору.

8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ

8.1. Реєстрація, в Програмі здійснюється Користувачем самостійно шляхом заповнення форми, розміщеної на сайті https://www.bip.promo/.
8.1.1. Для того, щоб скористатися доступом до Програми Користувачеві, необхідно пройти процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис та акаунт.
8.1.2. Для реєстрації Користувач зобов'язується надати достовірну та повну інформацію у запропонованій формі реєстрації та підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо Користувач надає недостовірну інформацію або у Компанії є підстави вважати, що надана їм інформація є неповною або недостовірною, Компанія має право на власний розсуд заблокувати або заборонити використання Програми, а також видалити обліковий запис Користувача.
8.1.3. При реєстрації Користувач самостійно вибирає собі логін (унікальне символьне ім'я облікового запису Користувача) та пароль для доступу до Облікового запису. Компанія має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо).
8.2. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку (стійкість до вгадування) обраного ним пароля, а також забезпечує конфіденційність свого пароля. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії/бездіяльність (а також їх наслідки) в рамках або з використанням доступу до Програми під своїм обліковим записом, включаючи випадки добровільної передачі або недотримання конфіденційності даних для доступу до його облікового запису третім особам на будь-яких умовах (у тому числі за договорами чи угодами). При цьому всі дії в рамках або з використанням доступу до Програми під обліковим записом Користувача вважаються здійсненими ним самим, за винятком випадків, що мають місце після отримання Компанією від Користувача, направленого у порядку, передбаченому цим Договором, повідомлення про несанкціоноване використання Програми під обліковим записом Користувача або про будь-яке порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля.
8.3. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-який випадок несанкціонованого доступу до Програми з використанням його Облікового запису та/або про порушення (підозри про порушення) конфіденційності свого пароля. З метою безпеки Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм обліковим записом (кнопка «Вихід») після закінчення кожної сесії роботи з Програмою. Компанія не відповідає за можливу втрату даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть виникнути через порушення Користувачем положень цієї частини Договору.
8.4. Компанія, у разі порушення умов Договору Користувачем, має право заблокувати та видалити його обліковий запис, включаючи весь контент Користувача без пояснення причин. З цього моменту відновлення облікового запису, будь-якої інформації, що відноситься до нього, а також доступів до Програми з використанням цього облікового запису - неможливі.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

9.1. Користувач не має права вчиняти дії, які можуть спричинити:
● порушення функціонування обладнання та мережі Компанії;
● порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших Користувачів у використанні Програми;
● несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальних та мережевих ресурсів Компанії;
● заподіяння чи загрозу заподіяння шкоди третім особам, у тому числі шляхом розміщення інформації та посилань на ресурси мережі, зміст яких суперечить чинному законодавству України.
9.3. Користувач самостійно забезпечує наявність обладнання, що відповідає технічним вимогам для використання Програми та доступу до Інтернету.
9.4. Користувач гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують права третіх осіб.

10. ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

10.1. Компанія здійснює Технічну підтримку доступу до Програми для Користувача, у тому числі з питань, пов'язаних з функціональністю Програми, особливостями експлуатації на стандартних конфігураціях підтримуваних операційних, поштових та інших систем у порядку та на умовах, зазначених у технічній документації до неї.
10.2. Користувач має право звернутися до Компанії для вирішення питань технічної підтримки до служби Технічної підтримки Компанії без виплати додаткової винагороди.
10.3. Для здійснення Технічної підтримки, Компанія має право вимагати від Користувача надання інформації щодо даних облікового запису, технічних характеристик обладнання та іншу необхідну для надання Технічної підтримки інформацію.

11. УМОВИ ОБРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Користувач надає свої персональні дані, і дає дозвіл на роботу з ними. Робота з персональними даними включає будь-яку дію або сукупність дій, у тому числі, але, не обмежуючись зазначеними, такими як: збір, реєстрація, накопичення, обробка, використання, адаптування, передача (третім особам для обміну інформацією), зберігання, оновлення, зміна, знищення, відновлення та здійснення будь-яких інших дій, а також систематизацію, тобто включення наданих, а також отриманих іншим шляхом персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» до бази даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Для цілей цього Договору, під персональними даними маються на увазі не тільки персональні дані, що дають можливість ідентифікації (паспортні дані), а й інші спеціалізовані (специфікаційні) дані, необхідні для створення персонального профілю Користувача, що зберігається в базі даних Програми. Робота з персональними даними здійснюється з метою забезпечення реалізації правових відносин, відносин у сфері обліку та відносин у сфері безпеки; відносин у сфері реклами та маркетингу; відносин у сфері статистики; забезпечення реалізації інших відносин, у яких Користувач має інтерес, та які потребують обробки персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів України.
11.2. Погодженням цього Договору Користувач, підтверджує, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана добровільно, з розумінням того для чого вона надана, без примусу, та за відсутності обставин, які можуть бути розцінені як непереборні та примушують до видачі цього дозволу, на законних підставах, Компанія; має право на її використання та розпорядження нею відповідно до норм законодавства України. Термін дії дозволу на використання персональних даних не обмежений. Дозвіл на використання персональних даних може бути відкликаний у будь-який момент за письмовою заявою Користувача та з моменту отримання такої заяви Компанією; всі персональні дані Користувача не можуть бути предметом обробки, передачі.
11.3. Компанія зобов'язується вживати всіх необхідних заходів для захисту зазначених вище персональних даних від неправомірного доступу чи розкриття.
11.4. Користувач розуміє та погоджується з тим, що у разі відкликання цієї згоди він позбавляється можливості використовувати частину або всі сервіси Програми.
11.5. Користувач погоджується на отримання через електронну пошту, адресу якої він вказує при реєстрації, рекламно-інформаційних повідомлень, що стосуються продукції та послуг Компанії та її партнерів.
11.6. Компанія гарантує збереження персональних даних Користувача протягом терміну вибраного тарифного плану.

12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ GOOGLE

12.1. Використання додатком та передача в будь-який інший додаток інформації, отриманої з облікових записів Google, відповідатиме політиці даних користувачів служб API Google, включаючи вимоги обмеженого використання.

13. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

13.1. Компанія підтверджує, що Програма функціонуватиме відповідно до опису вказаного на сайті Компанії, за умови її використання відповідно до цього Договору. Програма надається Користувачеві відповідно до загальноприйнятого у міжнародній практиці принципу, - «як є». Це означає, що Компанія не несе відповідальності за невідповідність результатів використання Програми очікуванням Користувача, а також комерційні результати використання Програми тощо.
13.2. Компанія не ініціює і не контролює розміщення Користувачем будь-якої інформації в процесі використання Програми, не впливає на її зміст та цілісність, а також у момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати - чи порушує вона права та інтереси третіх осіб, що охороняються законом, міжнародними договорами та чинним законодавством України.
13.3. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за будь-яку шкоду, будь-яку втрату доходів, прибутку, інформації чи заощаджень, пов'язаних з використанням або з неможливістю використання Програми, у тому числі у разі попереднього повідомлення з боку Користувача про можливість такої шкоди, або за будь-яким позовом третьої сторони.
13.4. Якщо при використанні Програми будуть виявлені помилки, Компанія вживе заходів для їх виправлення в короткий термін. Сторони погоджуються, що точне визначення терміну усунення помилки не може бути встановлене, оскільки Програма тісно взаємодіє з іншими програмами сторонніх розробників, операційними системами та апаратними ресурсами комп'ютера Користувача та працездатність та час усунення проблем повною мірою не залежать лише від Компанії.
13.5. У разі вчинення Користувачем дій, заборонених нормами цього Договору, Компанія має право без пояснення причин та будь-якого повідомлення Користувача вжити заходів, які виявляють та запобігають зазначеним порушенням.
13.6. За порушення Користувачем умов цього Договору настає відповідальність, передбачена законодавством України.
13.7. Компанія не несе відповідальності за неможливість використання Програми через причини, що залежать від Користувача.
13.8. Компанія не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання Договору Користувачем, а також результатом збоїв у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виразилося у діях, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу Програм дії вчинені не з вини без повідомлення та без участі Компанії.
13.9. Компанія докладає всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної працездатності Програми, однак не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, а також за прямі та непрямі збитки Користувача, включаючи втрачену вигоду та можливу шкоду, що виникла в результаті:
13.9.1. Відсутності (неможливості встановлення, припинення тощо) інтернет-з'єднань між сервером Користувача та сервером Компанії.
13.9.2. Проведення державними та муніципальними органами, а також іншими організаціями заходів у рамках оперативно-розшукових заходів.
13.9.3. Встановлення державного регулювання (або регулювання іншими організаціями) господарської діяльності комерційних організацій у мережі Інтернет та/або встановлення зазначеними суб'єктами разових обмежень, що ускладнюють або унеможливлюють виконання Договору.
13.10. Користувач підтверджує наявність у нього законних підстав для використання за допомогою Програми належної йому інформації та матеріалів, включаючи, але не обмежуючись, текстові та графічні матеріали.
13.11. Користувач одноосібно несе відповідальність за порушення авторських та суміжних прав, несанкціоноване використання товарних знаків та інших засобів індивідуалізації у разі їх самостійного розміщення при використанні Програми, а також ця відповідальність поширюється на розміщення інформації, яка посягає на моральність (порнографія тощо) закликів до насильницьких діям (війна, військові перевороти, страйки тощо) а також расової та іншої нетерпимості та спроб поширення зброї, несанкціонованого поширення речовин обмеженого цивільного обороту.
13.12. Користувач несе відповідальність за збереження наданого унікального логіну та пароля для авторизації у Програмі та зобов'язується відшкодувати будь-які збитки в повному обсязі Компанії, пов'язані з використанням його унікального логіну та пароля особами, які не уповноважені діяти від імені Користувача.
13.13. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами, що виникли з Договору або у зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У разі неможливості врегулювання спорів, розбіжностей, вимог чи претензій стосовно цього Договору, Сторони діють відповідно до законодавства України. Сторони визначили термін розгляду претензії як 30 (тридцять) календарних днів з моменту її отримання Стороною.

14. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕДОЛОЖНОЇ СИЛИ

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором, якщо таке невиконання було безпосередньо пов'язане з обставинами непереборної сили (форс-мажор), що виникли після укладання Договору, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти.
14.2. До обставин непереборної сили, у тому числі належать: стихійні лиха (пожежі, урагани, повені, землетруси, виверження), епідемії епізоотії, епіфітотії тощо. техногенні катастрофи, війни та військові дії, страйки, дії державних та муніципальних органів влади та зміна чинного законодавства України.
14.3. У разі неможливості виконання однієї із Сторін своїх зобов'язань внаслідок обставин непереборної сили або форс-мажору, вона повинна не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати настання таких подій сповістити в письмовій формі іншу Сторону про характер подій та їхню ймовірну тривалість, якщо тільки самі ці обставини не перешкоджали такому повідомленню.
14.4. У разі настання обставин непереборної сили чи форс-мажору термін виконання зобов'язань за Договором відсувається на період дії цих обставин. Якщо ці обставини тривають понад 3 (три) місяці, кожна Сторона має право в односторонньому порядку розірвати Договір.
14.5. Наявність обставин непереборної сили має бути підтверджена Стороною, яка посилається на такі обставини у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЇЇ РОЗІРВАННЯ

15.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування до моменту його зміни або відкликання Компанією. Договір набирає чинності з моменту його оплати Користувачем і є обов'язковим для Сторін протягом усього терміну використання Програми (згідно з обраним Користувачем тарифом) або до моменту його припинення за однією з підстав, передбачених законодавством України та/або цим Договором.
15.2. Сторони мають право в односторонньому (позасудовому) порядку відмовитися від виконання Договору шляхом надсилання відповідного письмового повідомлення іншій Стороні, попередньо провівши всі взаєморозрахунки. Договір вважатиметься розірваним після закінчення 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання відповідною Стороною такого повідомлення за відсутності фінансових претензій та мотивованої відмови від його розірвання (припинення) Сторони, яка отримала повідомлення про припинення цього Договору.
15.3. Припинення (закінчення) строку дії Договору не звільняє Сторони від обов'язку здійснити всі взаєморозрахунки та відповідальності за його порушення, якщо такі мали місце при виконанні умов Договору.
15.4. При порушенні Користувачем обов'язків встановлених Договором, Компанія має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання Договору без будь-якого відшкодування Користувачеві збитків, спричинених таким припиненням, повідомивши Користувача електронною поштою, вказаною Користувачем при реєстрації в Програмі, за 10 (десять) робочих днів до дати його припинення.

16. ІНШІ УМОВИ

16.1. Усі питання, які не врегульовані Договором, регулюються відповідно до законодавства України.
16.2. Дія Договору поширюється на всі подальші оновлення програми. Користувач приймає умови Договору для відповідних оновлень / нових версій Програми, якщо оновлення / нова версія Програми не супроводжується іншим Договором.
16.3. Письмові документи (у тому числі повідомлення, листи, вимоги тощо) можуть надсилатися однією Стороною іншій Стороні кур'єром або рекомендованим листом з повідомленням, або зазначені документи можуть бути надіслані шляхом електронних листів за допомогою інтерфейсу особистого кабінету Користувача та/або адреси електронної пошти, зазначеного Користувачем під час реєстрації у Програмі.
16.4. Сторони погодили, що Акт здачі-приймання наданих послуг, рахунки, інші документи та повідомлення (далі – «Документи») можуть бути надіслані шляхом електронних листів за допомогою інтерфейсу особистого кабінету Користувача та/або адреси електронної пошти, вказаної Користувачем під час реєстрації в системі Програми. При цьому Сторонами визнається дійсність таких Документів щодо розрахунків та інших дій, зазначені Документи визнаються Сторонами рівносильними Документам, отриманим на паперовому носії. Підписи уповноважених представників Сторін на таких документах мають силу власноручних.
16.5. Будь-яке повідомлення вважається отриманим Стороною, лише за умови наявності в іншої Сторони доказів його відправлення (у письмовій чи електронній формі) того ж дня, коли воно було відправлене.

17. РЕКВІЗИТИ КОМПАНІЇ

ТОВ "КОНСАЛТИНГ С ДОВІРОЮ"

Юридична адреса:
68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, площа Праці, будинок 3, квартира 10.
Фактична адреса:
68001, Україна, Одеська область, Чорноморськ, вулиця Транспортна 3, Офіс №22
ЄДРПОУ: 40643653
Банківські реквізити:
Рахунок № UA913288450000026007300151479
у ТВБВ №10015 / 0510
філії Одеського обласного управління "Ощадбанк"
МФО 328845